Literatúra ku rodovému výskumu v Liptove

Na web stránke http://www.dejinyliptova.sk/ zverejnili pracovníci inštitúcie Štátny archív v Bytči, pobočka Liptovský Mikuláš zoznam literatúry k dejinnému výskumu.
ACSÁDY, I.: Széchy Mária 16101679.
Budapest 1888.
ALAPI, Gy.: Komárom vármegye nemes családjai. Komárom 1911. 3O8 s.
ÁLDÁSY, A. – CZOBOR, A.: A Magyar nemzeti múzeum könyvtárának czímereslevelei IIIVIII.
Budapest,
Áldásy J. 19371942.
ANDRÁSSY, Gy.: Magyarország címeres könyve. (Liber armorum Hungariae.) Budapest 1913. 144 s., 181 tb.
BAKÁCS, I.: Hont vármegye Mohács elött. Budapest, Akadémiai kiadó 1971. 477 s.
BALOGH, Gy.: Vas vármegye nemes családjai. Szombathely 1894. 304 s.
BARNA, M.: Magyarország nemes családjainak genealógiája. (Néhai melléthei Barna Mihály m.k. kincstári
föügyész genealógiai gyüjteménye.) I. Rész AK.
Bécs, 1894. 24 s.
BENKÓ, I.: A dubraviczai Dubraviczkycsalád
a XVIik
században. Turul 1912, s. 145170.
BENKÓ, I.: Nemes családok Nagykörösön. Nagykörös 1908.
BEŇKO, J.: Osídlenie severného Slovenska. Košice, Východoslov. vydavateľstvo 1985. 316 s.
BERWALDSZKY, K.: Nemes levelek a szepesi káptalan levéltárában. Turul, 31, 1913, s. 136137.
BONCZ, ö.: A szentgyörgyvölgyi Bakácscsalád.
Turul 1899, s. 121.
BOTTO, J.: Ján Francisci. Rimavská Sobota 1922.
BRÁZ, B.: Anagycsepcsényi és muthnai Vladár család története. Turócz Szent Márton 1907.
CSERGHEÖ, G.: Magyar czímereskönyv a XVII. Századból. Turul, 3, 1885, obr. príl. č. 5.
CSOMA, J.: AbaujTorna
egyesült vármegyék monographiája I. AbaujTorna
vármegye nemes családjai. Kassa
1897. 672 s.
CSOMA, J.: Mohácsi vész elötti czimerlevelek nyomai. Mohácsi vész elötti eredeti armálisok. Turul, 24, 1906,
s. 1325.
CSOMA, J.: Az olasz renaissance a magyar heraldikában. Turul, 10, 1892, s. 157165.
CSOMA, J.: A sphragistika az országos kiállításon. Turul, 4, 1886, s. 3841.
CSOMA, J.: A XVI. századi magyar heraldika. Turul 1904, s. 5764.
DETRICH, P.E. de: Documents relating to BeuchaHauchPolko
and their Descendants 12301480
A.D. London
1975. 83 s., 29 s.príl.
DETRICH, P.E. de: Gentilitium familiae Detrich de Detrichova Ves alias Baňadiková (Comitatus Liptoviensis)
12301975.
London 1976. 20 s.
ENCYKLOPÉDIA Slovenska IVI.
Bratislava,Veda 19771982.
ERNYEY, J.: Morvaország magyar urai. Turul, 39, 1925, s. 615.
FEDERMAYER, F.: Lexikón erbov šľachty na Slovensku I. Trenčianska stolica. Bratislava, Hajko et Hajková
2000. 332 s.
F(ejérpataky) L(ászló): A gyöngyösi czimeres album. Turul 1888, s. 175178.
FEJÉRPATAKY, L.: Magyar czimeres emlékek I. Budapest, MTA 1901. 86 s.
FEKETE NAGY, A.: Trencsén vármegye. Budapest, MTA 1941. 415 s.
FELLEGIHO zbierka erbov v Liptovskom múzeu v Ružomberku.
FORGON, M.: GömörKishont
vármegye nemes családai III.
Kolozsvár, Gámán J. 1909. 336 s., 368 s.
FRIWALDSZKY, ?.: A Friwaldszky családfa Nagy Ivánnál. In: Turul 1997, č. 34,
s. 109113.
GERÖ, J.: A királyi könyvek az I. Ferencz József és IV. Károly király által 1867töl
1918ig
adományozott
nemességek, fönemességek, elönevek és czímerek jegyzéke. Budapest 1940. 239 s.
GERÖ, J.: A M. kir. belügyminiszter által igazolt nemsek 18671937.
Budapest 1938. 406 s.
GHYCZY, P.: Nagyjeszeni Jeszenszky István czimeres emlékalbuma 15931620.
Turul, 27, 1909, s. 123127.
GRITZNER, M. – HILDEBRANDT, Ad., M.: Wappenalbum der gräflichen Familien Deutschlands und
OesterreichUngarns
etc. IIIV.
Leipzig 18871890.
HALAŠA, A.: Zemianske rodiny z Trenčianskej. In: Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti, 13, 1908, s.
3543.
HAMPEL, J.: A Magyar nemzeti múzeum érem és régiségosztály gyarapodása. In: Archaeológiai értesitö, ú.f., 8,
1888, s. 175178.
HORÁNSZKY, P.: Adatok liptóvármegyei családok történetéhez. Budapest, Fodor A. 1941. 17 s.
HORÁNSZKY, P.: A benedekfalvi Detrich család leszármazása 1230tól.
Budapest 1934. 7 s., 3 príl.
HORÁNSZKY, P.: A benedekfalvi Luby család leszármazása 1230tól.
Budapest 1936. 19 s., 5 príl.
HORÁNSZKY, P.: A liptószentiványi Szent Ivany család leszármazása. Budapest, Fodor A. 1940. 5 tb.
HORÁNSZKY, P.: A liptó vármegye által az 17901843.
évi nemességigazoló jegyzékek. Budapest 1940.
HORÁNSZKY, P.: Liptó vármegye nemes családai I. Füzet AD.
Budapest 1942. 84 s.
HORVÁTH, P.: Erby šľachtických rodín z Turca od Jána Kováča. Vlastivedný časopis, 3O, 1981, č.2, s. 9293

HORVÁTH, P.: Trenčín v období novoveku (15261848).
In: Trenčín. Vlastivedná monografia I. Zost.: Šišmiš,
M. Bratislava, Alfa 1993, s. 73127.
HORVÁTH, S.: A Lipthay családokról. Turul, 23, 1905, s. 136138.
HÚŠČAVA, A.: K problému pôvodu Jána Literáta z Madočian. In: Historica Slovaca , 34,
19451946,
s. 120146.
HÚŠČAVA, A.: K problému založenia františkánskeho kláštora a kostola v Okoličnom. In: Historica Slovaca,
1.2, 19401941,
s. 186211,
HÚŠČAVA, A.: Zemianska rodina z Okoličného. (Historickogenealogická
štúdia do konca 15. storočia.) In:
Historický sborník, 1, 1943, č. 2, s. 6589,
príl. gen. tb.
HUČKO, J.: Gašpar FejérpatakyBelopotocký.
(Život a dielo.) Bratislava, SAV 1965. 197 s.
HÝROŠ, Š. N.: Zámok Lykava a jeho páni, poťahom na državie Lyptov a okolie. Martin 1876. 551 s.
ILLÉSSY, J. – PETTKÓ, B.: A királyi könyvek. Budapest 1895. 288 s.
IPOLYI, A.: Bedegi Nyáry Krisztina 16041641.
Budapest 1887.
JEDLICSKA, P.: Kiskárpáti emlékek III.
Budapest 1882, Eger 1891.
JESZENSZKY, L.: Járdáni Temérdek András ivadékai. ( A nagyrákói Rakovszky, nagyrákói Feja, kisjeszeni
Jeszenszky, kisjeszeni Pavlovics és kisjeszeni Jámbor családok.) Turul, 32, 1914, s. 5764.
KADICH, H. – BLAŽEK, C.: Der mährische Adel. Nürnberg 1899.
KAHOUN, K.: Stavebný vývoj vinohradníckych miest na západnom Slovensku. Pamiatky a múzeá, 7, 1958, č.
3, s. 105118.
KEMPELEN, B.: Magyar förangu családok. Budapest 1931. 272 s.
KEMPELEN, B.: Magyar nemes családok IXI.
Budapest, Grill K. 19111932.
KEMPELEN, B.: Magyar nemsi almanach. Az 18671909ben
magyar nemességre, bárói, grófi és herczegi
méltóságra emelt családok. Budapest 1910. 149 s.
KEMPELEN, B.: Magyar nemesi családkönyv I, zoš. 1. Budapest 1927. 88 s.
KLEIN, B.: Zemianstvo Liptova a jeho slovesnosť. In: Slovenské pohľady 1924.
KLEINTESNOSKALSKÝ,
B.: Oppidum Hybe ….
KOČIŠ, J.: Bytčianky zámok. Martin, Osveta 1974.
KOČIŠ, J. a kol.: Štátny archív v Banskej Bystrici pobočka v Bytči. Sprievodca po archívnych fondoch II.
Bratislava, SAS 1965. 205 s.
KOČIŠ, J. a kol.: Štátny archív v Bytči. Sprievodca po archívnych fondoch. Bratislava, SAS 1959.
KOLLÁNYI, F.: Esztergomi kanonokok 11001900.
Esztergom, Buzárovits G. 1900. 547 s.
KÖSZEGHI, S.: Nemes családok Pest vármegyében. Budapest 1899. 447 s.
KRÁL, A.: Der Adel von Böhmen, Mähren und Schlesien. Prag 1904. 311 s.
KUBÍNYI, F. – M.: A felsökubíni
Kubínyi család története III.
Budapest 1901, 1906.
KUBÍNYI, M.: Az árvai várkápolna sirboltjai. Turul, 19, 1901, s. 118122.
KUBÍNYI, M.: Egy XVI. és XVII. Századi magyar czimeralbum.
Turul, 1888, s. 2026.
KUBÍNYI, M.: Thurzó György. Budapest 1876.
KUBÍNYI, M.: Thurzó Imre. Budapest 1888.
KÜRTI, J.: Nemecká Ľupča a jej archív. In: Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti, 1932, 8798.
LEHOTSKÁ, D.: Bratislavská mestská rada v 18. storočí a Slováci. In: Zborník FF UK – Historica, 2930,
19781979,
s. 127165.
LEHOTSKÁ, D.: Jelšavské rodiny vo svetle najstaršej mestskej knihy. In: Zborník FF UK – Historica, 24,
1973, s. 169201.
LENDVAI, M.: Temes vármegye nemes családjai IIII.
BudapestTemesvár
18961905.
MAGYAR nemzetségi zsebkönyv I,1, II,1. Budapest 1888, 1905.
MAGYARORSZÁG vármegyei és városai. Bars vármegye. Budapest, Apollo b.r. 568 s.
MAGYARORSZÁG vármegyei és városai. Bihar vármegye. Budapest, Apollo, b.r. 684 s.
MAGYARORSZÁG vármegyei és városai. Esztergom vármegye. Budapest, OMT b.r. 471 s.
MAGYARORSZÁG vármegyei és városai. GömörKishont
vármegye. Budapest, Apollo b.r. 677 s.
MAGYARORSZÁG vármegyei és városai. Heves vármegye, Budapest, OMT b.r. 699 s.
MAGYARORSZÁG vármegyei és városai. Hont vármegye. Budapest, OMT b.r. 490 s.
MAGYARORSZÁG vármegyei és városai. Komárom vármegye. Budapest, OMT b.r. 600 s.
MAGYARORSZÁG vármegyei és városai. Nógrád vármegye. Budapest, OMT b.r. 748 s.
MAGYARORSZÁG vármegyei és városai. Nyitra vármegye. Budapest, Apollo b.r. 736 s.
NAGYARORSZÁG vármegyei és városai. PestPilisSoltKiskun
vármegye. Budapest, OMT b.r. 491 s.
MAGYARORSZÁG vármegyei és városai. Pozsony vármegye. Budapest, Apollo b.r. 754 s.
MAGYARORSZÁG vármegyei és városai. Somogy vármegye. Budapest, OMT b.r. 655 s.
MAGYARORSZÁG vármegyei és városai. Szabolcs vármegye. Budapest, Apollo b.r. 574 s.

MAGYARORSZÁG vármegyei és városai. Szatmár vármegye, SzatmárNémeti
szabad királyi város.
Budapest, OMT b.r. 636 s.
MAGYARORSZÁG vármegyei és városai. Temes vármegye. Budapest, OMT b.r. 463 s.
MAGYARORSZÁG vármegyei és városai. Torontál vármegye. Budapest, Apollo b.r. 632 s.
MAGYARORSZÁG vármegyei és városai. Vas vármegye. Budapest, Apollo b.r. 622 s.
MAGYARORSZÁG vármegyei és városai. Zemplén vármegye. Budapest, Apollo b.r. 567 s.
A MAGYAR történeti társulat. Turul, 1, 1883, s. 103104.
MAJLÁTH, B.: Családtörténeti tanulmányok 1526. évig. Turul, 9, 1891, s. 7885,
133140,
161171.
MAJLÁTH, B.: A Keresztúriak. (A Szentkereszti, Leustách, Mothkó, Ipócsházi, Czin és Andaházy családok.)
Turul, 16, 1898, s. 126143.
MAJLÁTH, B.: Liptómegyei törzsökös családok. Turul, 8, 1890, s. 124,
5463,
97111,
200207.
MAJLÁTH, B.: A thuriki és komjáthnai Thuránszky család 12401526.
Turul, 18, 1900, s. 6674.
MAJLÁTH, B.: A turóczdivéki
és nagypalugyai
Platthy család története 1260tól
1526ig.
Turul, 17, 1899, s.
4957.
MAJLÁTH, B.: Zemche ivadékai. (A csemiczei Csemiczky és benyiczei Benyiczky család.) Turul, 17, 1899, s.
2128.
MAKAY, D.: A dráveczi és vinnai Draveczky család. Turul, 18, 1900, s. 7582.
MAKAY, D.: Két régi család. I. A liptószentandrási
báró és nemes Andreánszky család. II. A mikepércsi
Pérchy család. Turul, 5, 1887, s. 121130.
MÁLYUSZ, E. – BORSA, I.: A SzentIványi
család levéltára 12301525.
Budapest, Akadémiai kiadó 1988. 93
s.
MÁRKI, S.: Arad vármegye és Arad szabad királyi város története II/2. Arad 1895. 911 s.
MATTYASOVSZKY, L.: Liptói címerek. Rkp. z roku 1918 v Liptovskom múzeu v Ružomberku.
MEDZIHRADSZKY, A.G.: 55 címerov zemianskych famílií oravských pre národné slovenské Muzeum v Turč.
Sv. Martine dla hodnoverných prameňov a zodpovedne pravidlám heraldickým nastienil a krátkym
genealogickým osvetlením opatril v Medzihradnom roku 1903. Rkp. v Matici slovenskej v Martine.
MELIÓRISZ, B.: A Meliórisz család. Turul, 14, 1896, s. 121124.
MERAVIGLIACRIVELLI:
Der böhmische Adel. Nürnberg 1886.
MOYŠ, L.A.: Kronika rodu Moyš. Bratislava 1937, 2. Vyd. 1944. Cyklostyl. 14 s. gen. tb. v Slovenskom
národnom archíve v Bratislave, fond Šrobár.
NAGY, I.: Lubellei és kisfaludi Lipthay család nemzékrende és oklevelei. Pest 1858. 88 s., 16 s. príl.
NAGY, I.: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal IXIII.
Pest, Friebeisz I. 18571868.
NÁRODNÉ noviny z 29. Decembra 1887.
NEMESI évkönyv IXIII.
Budapest 19231935.
NÉMETHY, L.: Adalék a magyar czímeres könyvekhez. Turul, 3, 1885, s. 131134.
NOVÁK, J.: Erby turčianskych rodov. In: Kmetianum, 5, 1979, s. 69100.
NOVÁK, J.: Rodové erby na Slovensku I. Kubínyiho zbierka pečatí. Martin, Osveta 1980. 373 s.
NOVÁK, J.: Rodové erby na Slovensku II. Peťkova zbierka pečatí. Martin, Osveta 1986. 220 s.
NYÁRY, A.: A heraldika vezérfonala. Budapest, MTA 1886. 291 s.
NYULÁSZINÉ STRAUB, E.: Öt évszázad címerei a Magyar országos levéltár címerlevelein. Budapest,
Corvina 1987. 303 s.
OKÁL, M.: Martin Rakovský. Zobrané spisy. Bratislava, SAV 1974.
OKÁL, M.: Rozmach rodu Rakovských v XVI. storočí. (Genealogiská štúdia prvých piatich generácií.) In:
Zborník FF UK – Historica, 18, 1967, s. 77107.
OKÁL, M.: Život a dielo Martina Rakovského. Martin, MS 1979.
OROSZ, E.: Hevesés
volt KülsöSzolnok
egyesült vármegyék nemes családjai. Eger 1906. 347 s.
ÖTVÖS, P.: Illésházy István az emigrációban. Levelek a ,, bujdozás,, idejéböl. Századok, 117, 1983, s. 609625.
PALKO, F.: Usporiadanie a inventarizácia rodinného archívu BuocCseper
Dolina. Diplomová práca. Bratislava,
FF UK 1960. 97 s.
PALLAS nagy lexikona XI.
PAŠTÉKA, J. a kol.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava, Lúč 2000. 775 s.
PILNÁČEK, J.: Staromoravští rodové. Viedeň 1930.
PLATTHY, P.: Nagypalugyai és turóczdivéki Platthy nemzetség. Selyp 1939, 2 s., 1 tb.
PLATTHYOVÁ, J.: Vznik a vývoj rodiny Platthyovcov. Diplomová práca. Bratislava, FF UK 1972. 78 s., príl.
gen. tb.
POLLA, B.: Archív slob. kráľ. privilegovaného mestečka Slovenskej Ľupče. In: Sborník Matice slovenskej, 18,
1940, s. 267269.
POLLA, B.: Stredoveká zaniknutá osada na Spiši (Zalužany). Bratislava, SAV 1962. 194 s., 18 tb. príl.

PROKOPP, Gy.: Palásthy Mihály és Gábor az egri Törökök börtönében. Levéltári szemle, 30, 1980, č. 3, s.
481489.
REICHENAUER, C. – CSERGHEÖ, G. – BÁRCZAY, O.: Adel von Siebenbürgen. Nürnberg 1898.
REXA, D. Az árvavármegyei levéltár czimerpecsétei. Turul, 30, 1912, s. 181184.
REZIK, J. – MATTHAEIDES, S.: Gymnaziológia, dejiny gymnázií na Slovensku. Bratislava, SPN 1971. 614 s.
R. KISS, I.: Természetes ábrázolás az 1526. év elötti magyar czímerekben. Turul, 21, 1903, s. 4956.
SCHEMATISMUS almae dioecesis Scepusiensis pro anno a Christo nato MDCCCXCV, ab erecta sede
episcopali 119. SzepesVáralja
1895. 194 s.
SCHNEIDER, M.: Trencsén megye 17251732.
évi nemességvizsgálatai. Szombathely 1938.
A SIEBMACHERféle
magyar czímeresgyüjteményböl.
Turul, 6, 1888, s. 142143.
A SIEBMACHERféle
nagy czimergyüjtemény. Turul, 4, 1886, s. 143144.
SIEBMACHER, J. – CSERGHEÖ,G.: Wappenbuch des Adels von Ungarn sammt den Nebenländern der St.
Stephans Krone. Nürnberg, Bauer und Raspe 18851892.
741 s., 504 tb.
SIEBMACHER, J. – CSERGHEÖ, G.: Wappenbuch des Adels von Ungarn sammt den Nebenländern der St.
Stephans Krone. Supplementband. Anhang. Nürnberg, Bauer und Raspe 1894. 140 s., 102 tb.
SIEBMACHER, J. – WITTING, J.B.: Der niederösterreichische Landständische Adel II. Nürnberg 1918.
SLIVKA, M. – BOROŠ, M. – HRBEK, R.: Dejiny Horného Liptova. Liptovský Mikuláš, MsNV Liptovský
Hrádok a Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku 1969. 323 s.
SLOVENSKÁ encyklopédia IVI.
Bratislava, Veda 19771982.
SLOVENSKÝ biografický slovník IVI.
Martin, Matica slovenská 19861994.
SPIESZ, A.: Liptovské zemianstvo v čase urbárskej regulácie Márie Terézie. In: Liptov IX, s. 151157.
SUCHÝ, M.: Dejiny Levoče I. Košice, Východoslov. vydavateľstvo 1974. 4O1 s.
SZLUHA, M.: Liptó vármegye nemes családjai. Budapest, Heraldikai kiadó 2000. 800 s.
ŠIKURA, J.: Miestopisné dejiny Turca. Bratislava, SAVU 1944. 162 s., 3 mapové príl.
ŠIKURA, J.: Revízia zemianstva v Turci. In: Sborník Matice slovenskej, 20, 1942, č. 12,
s. 315.
ŠTRPKA, M.: Bratislavská vetva rodu Palugyay. (Veľkoobchod s vínom.) Diplomová práca. Bratislava, FF UK
1991. 71 s., 10 obr. príl.
ŠULEK, M.: Memorabilia. Rkp. uložený v Matici slovenskej, v Archíve literatúry a umenia v Martine.
TÓTH, S.: Sáros vármegye monographiája I. Budapest, Sáros vm. 1909. 489 s.
UHORSKAI, P. a kol.: Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry 1, 2. Liptovský Mikuláš, Tranoscius 1997.
ULIČNÝ, F.: Osídlenie Liptova do konca 16. storočia (1. časť). In: Liptov, 7, 1982, s. 3990.
(2. časť). In:
Liptov, 8, 1985, s. 133208.
(3. časť). In: Liptov, 9, 1987, s. 61149.
VANTUCH, A.: Martin Szentiványi – príspevok k jeho životu a dielu. Historický časopis, 27, 1979, č. 4, s. 533552.
VARJÚ, E.: Czimeres könyvek a Magyar nemzeti múzeum könyvtárában. Turul 1902, s. 1022.
VARJÚ, E.: A nagyszombati „ Szent Scapulare“ társulat albuma. Turul, 20, 1902, s. 125128.
VÍTEK, P.: Dejiny Partizánakej Ľupče. Obec Partizánska Ľupča 2002. 131 s.
VÍTEK, P.: Liptovská Štiavnica. Obec Liptovská Štiavnica 1998. 128 s.
VÍTEK, P.: Lisková. Obec Lisková 2002. 178 s.
VÍTEK, P.: Ludrová. Obec Ludrová 2001.
VLASTIVEDNÝ slovník obcí na Slovensku IIII.
Bratislava, SAV 19771978.
VÖRÖS, K.: Zme vyvracajú.skáll Miklósudvari titkár élete és pályafutása. In: Levéltári közlemények, 4145,
1974, s. 615632.
ŽILÁK, J.: Ján FrancisciRimavský. Genealógia rodu. Martin, SGHS 2000. 43 s.

foto: WIKIPEDIA

Michal Hrčka

~ Michal is a founder of company (Obnova inc.) that is mostly concerned with restoration and conservation of historical facades, interiors and castles using traditional materials and techniques. ~ In the year 2000 he established an internet magazine about cultural heritage www.obnova.sk, which is the biggest internet medium at this field now. ~ http://hrcka.eu/kontakt/

Môže sa Vám ešte páčiť...

1 odpoveď

 1. Michal Hrcka - harp píše:

  OLD NAMES of the village(town):
  1773 Likauka, 1786 Likawka, 1808 Likavka cum Lubochna et Briésztocsna, 1863 Lykavka, 1873–1882 Likavka, 1888 Likava, 1892– Likavka

  POPULATION of Likavka in 2005: 3012 inhabitants

  SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
  note: all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
  Apolenár Apolenar Apolenar Apolenárová Apolenarova Apolenarova Bakoš Bakos Bakos Bakošová Bakosova Bakosova Balážová Balazova Balazsova Bírošová Birosova Birosova Boroš Boros Boros Brtko Brtko Brtko Brtková Brtkova Brtkova Buková Bukova Bukova Bukový Bukovy Bukovy Burgár Burgar Burgar Burgárová Burgarova Burgarova Bystričan Bystrican Bysztricsan Bystričanová Bystricanova Bysztricsanova Drapáčová Drapacova Drapacsova Durdík Durdik Durdik Durdíková Durdikova Durdikova Fainová Fainova Fainova Fajta Fajta Fajta Fajtová Fajtova Fajtova Gejdoš Gejdos Gejdos Gejdošová Gejdosova Gejdosova Halam Halam Halam Halamová Halamova Halamova Haluška Haluska Haluska Halušková Haluskova Haluskova Hanousková Hanouskova Hanouszkova Hatala Hatala Hatala Hatalová Hatalova Hatalova Hlinka Hlinka Hlinka Hlinková Hlinkova Hlinkova Holdoš Holdos Holdos Holdošová Holdosova Holdosova Holota Holota Holota Holotová Holotova Holotova Hradská Hradska Hradszka Hradský Hradsky Hradszky Hrčka Hrcka Hrcska Hrčková Hrckova Hrcskova Jáger Jager Jager Jankovičová Jankovicova Jankovicsova Javorka Javorka Javorka Javorková Javorkova Javorkova Klačko Klacko Klacsko Klačková Klackova Klacskova Klopta Klopta Klopta Kloptová Kloptova Kloptova Kohút Kohut Kohut Kondra Kondra Kondra Konfál Konfal Konfal Konfálová Konfalova Konfalova Kozica Kozica Kozicza Královenská Kralovenska Kralovenszka Královenský Kralovensky Kralovenszky Kruták Krutak Krutak Krutáková Krutakova Krutakova Kucko Kucko Kuczko Kucková Kuckova Kuczkova Lauko Lauko Lauko Lauková Laukova Laukova Lejko Lejko Lejko Lúdik Ludik Ludik Lukáč Lukac Lukacs Maga Maga Maga Magová Magova Magova Marton Marton Marton Martonová Martonova Martonova Mišovie Misovie Misovie Mlynarčík Mlynarcik Mlynarcsik Mračko Mracko Mracsko Mračková Mrackova Mracskova Mušutová Musutova Musutova Nemček Nemcek Nemcsek Nemčeková Nemcekova Nemcsekova Pšeno Pseno Pseno Pšenová Psenova Psenova Rázga Razga Razga Rázgová Razgova Razgova Reháková Rehakova Rehakova Riša Risa Risa Roško Rosko Rosko Rošková Roskova Roskova Sališ Salis Szalis Sališová Salisova Szalisova Stehurová Stehurova Sztehurova Švajleninová Svajleninova Svajleninova Švalecová Svalecova Svaleczova Švento Svento Svento Šventová Sventova Sventova Sýkora Sykora Szykora Timko Timko Timko Trepáň Trepan Trepany Trepáňová Trepanova Trepanyova Turan Turan Turan Veselovská Veselovska Veszelovszka Vrabko Vrabko Vrabko Vrabková Vrabkova Vrabkova

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.