Priezvisko Hrčka v regióne Vsacko

V knihe Časopis Vlasteneckého muzejního spolku v Olomouci. Číslo 61, 1899; strana 90, Som objavil zmienku o priezvicku Hrčka. Oblasť je blízko Žiliny a Trenčína.

Jména na Vsacku.

Vsetín : Badara, Bařina, Babela, Col, Černooký, Čanek, Daněk.
Dědic, Esteřák, Fajkus, Foltýn, Galda, Grycman, Hovadík, Hrčka

Copy of Clip

Kde to je:

Sdružení Valašsko-Horní Vsacko je svazek obcí v okresu Vsetín, jeho sídlem je Karolinka a jeho cílem je podpora a udržení zájmu o veřejnou dopravu. Sdružuje celkem 10 obcí a byl založen v roce 1998. bce sdružené v mikroregionu: Bystřička, Halenkov, Hovězí, Huslenky, Janová, Karolinka, Nový Hrozenkov, Velké Karlovice, Vsetín, Zděchov. http://www.valassko-hornovsacko.cz/  ////  http://goo.gl/maps/6VtIU

XIII.

Jména osobní na Vsacku a v některých jiných obcích

valašských.‘;

‚^I^Pobudc. tuším, pro uthnograťa nezajímavo. sezná-li
některá jména osobní, v našem kraji běžná. Mnohá
z nich odvozena jsou ze jmen křestních, plných
nebo zdrobnělých. což je vždy jakousi známkou
starobylosti ; jiná naznačují buď osobní vlastnosti,
zaměstnání nebo původ z jiného místa nebo
některé země. Rozpoznání jejich původu není
nikterak nesnadné.
Příjmení, odvozená od jmen křestních, jsou. jak podotčeno.
nejstarší, pocházejíce z dob, kdy syn ku svému jménu křestnímu
přidával jméno otcovo, jak to posud v některých slovanských zemích.
zvláště pak na Rusi jest obyčejem. Později však za ustavičného
množení se rodu některého bylo třeba příslušníky jeho označovati i
jinými jmény, vzatými buď ze zaměstnání jejich nebo dle vlastností,
které byly u nich pozorovány, nebo-li jinými slovy, osoba ta či ona
obdržela tu neb onu přezdívku, jež udržujíc se stále v ústech sou-
časníků, příslušníků té neb oné dědiny, stala se hotovým pří-
jmením, jménem osobním. Osobní jména mají tedy u veliké
většině původ svůj v přezdívkách, přízviskách. 2)

Přezdívky tyto a jména odvozená od křestních, připouštěly-li
druhdy nějaké změny, nabyly konečně ze zvyku a z potřeby
takového objemu a síly, že se navždy ustálily. Už v minulém věku
měl z pravidla každý člověk takovou určitou přezdívku za své
rodné jméno čili příjmení.- ano pro potřebu veřejného života míti
musil ; neboť občanský zákonník cis. Josefa II. z roku 1786. přísně
se toho dožadoval. 3)

Jak vysvětliti si některá příjmení německá? Ta mají většinou
původ svůj rovněž v době císaře Josefa. Někdo neměl na př. žádné
přezdívky, nebo měl-li. nelíbila se mu, na úřadě však mu vyhledali
a vložili jméno — německé; chtěj nechtěj bylo se mu spokojiti
se jménem německým. Židech je všeobecně známo, že v těch
dobách dostali ponejvíce svá jména a že úřadové jako naschvál
vyhledávali pro ně divná a jinačí, ty týž i hodně směšná jména ‚

Co se týče dávání jmen německých, podotýkáme ještě, že
takové jednání úřadů pochopíme dobře, připamatujeme-li si, že
doba cis. Josefa II. vyznačuje .se soustřeďováním moci státní čili.
jinak řečeno, centra lisací a poněmčováním čili germanisací.

*) Článrk tonto uviTtjnčn hyl \h‘ „Valašských Hlasech‘, 18’í3. č. :v.\ a :U
Otiskuji jej znova, poopravený a dophiěný, zvláště proto, aby byl v odborném
časopise lépe uchován a snáze přístupen odbornikuni-ethnotrrafum.

‚) Netřel^a dovozovati, že i nynějšího času v našich dědinách, ano i v městech
venkovských přezdívky, vulj^o-j ni én a. velikou hrají úlohu.

‚j Srovnej článek Dra. J Medka v ‚Nivě‘ o vzniku přijnUMÍ, roč 1 . ISH.

— 90 —

Málo zajisté v našem kraji jest jmen německých, jejichž někdejší
majetníci by pocházeli z krajin nebo ze zemí německých (vyjmoac
snad jediný Vsetín).

Jména, jež tuto uvádíme, jsou ponejvíce nasbírána v soudním
okresu Vsackém čili na Vsacku. a to jen taková, která se značí
bud“ tím, že je více nositelů týchž jmen či že k rozeznávání jich
buď čísla domovní nebo, což nejhojněji se děje, přezdívky slouží,
anebo že jména ta jsou vůbec neobyčejná, charakteristická.

Z jiných končin valašských, předvádím toliko jména z míst
důležitějších, aby aspoň poněkud povšechná charakteristika jmen
valašských se odrážela. —

Jména na Vsacku.

Vsetín : Badara, Bařina, Babela, Col, Černooký, Čanek, Daněk.
Dědic, Esteřák, Fajkus, Foltýn, Galda, Grycman, Hovadík, Hrčka.
ílrňa, Hlubík, Jarošek, Kutej, Krúpa, Kratochvil, Kalivoda, Lukotka,
Majdánek, Martiš, Mikéska, Misárek. Nosek, Nosálek. Obadal, Olšák,
Parduba. Petráš, Petrů (vulgo Petrúsek), Petřivalský, Piťka.
Pilečka. Pokorný, Pončík, Prcín, Raška, Raušer, Rozenzweig (vulgo
C v aj k, píší se obyčejně R o z e n c v a j k), Rožnovják, Sajdl, Slováček,
Spurný, Srala (jeden z nich nyní: Zralý), Šefčák, Šnnara, Šolek,
Strádej, Sula, Švirák, Tkadlec, Trlica, Trunkát, Vala. Válek, Vančura,
Vítala, Vítek. Vinkler, Výchopeii, Zbránek, Žalmánek, Život ský.

Ze jmen vytčených nejrozšířenější jsou : Babelové (Bubelé),
Jarošci, Obadalové (Obadalé). Olšáci, Petřivalští, Pokorní, Rožnovjáci,
Sajdlové, Vinkleři a Zivotští. Některá jména vyskytují se po celé
předešlé století až do císaře Josefa II. a lze za to míti, že mnohá
z nich byla již také v 17. věku běžná. Jsou to: Černooký, Daněk,
Foltýn, Jarošek. Krúpa, Petřivalský, Pilečka, Prcín, Raška, Trlica.
Vančara. Žalmánek, Životský*). Mnohá z naznačeného období nyní
vymizela. Mimo jména rodinná jsou četné přezdívky buď dle jmen
křestních, a to od některého předka (od Ondřeje: Ondrášci =
Petřivalský, od Petra: u Petrů Raška, od ToraÉlše : Tomeše i
Vinkler, od Mikuláše (Niklesa) : Ni kle si = Esteřák, od Domina:
Do minci — Jarošek atd.). nebo dle zkratku jména (Jošek Joseť
Cernocký), nebo konečně při stejných jménech dle vlastností naho-
dilých (jak na př. bylo při třech měšťanech-řeznících jménem
Saj dli Sajdl „veliký“, Sajdl „viřtlář“, Sajdl „VídĎák“ (že se učil
ve Vídni ; jiný čtvrtý jmenovával se Sajdl „Berliňák“, že nějaký
čas pobyl v Berlíně na zkušené]).

Bystřička: Adámek, Brňovják, Černík, Mlinšták, Ilurta, Hurtík.
Chomela, Kapitán, Kladňák, Matuš, Mikuláš, Opršal, Ordáfi, Pelár,
Skiabola, Trusina, Uličník. Vaculín. Videcký. Vizin, Výskal.

Halen kov: Andrýsek, Babica, Baron. Barák, Blaha, Čaník,
Černooký, Dobeš. Dodala, Holec, Hruška. Hudec, Chrástecký, Janota,
Juřica, Konařík, Kořínek, Kučera, ^ Maňák. Mazáč, Měrka, Mikuš,
Nohál Noyosad, Pončík, Kuinan. Řepka, Sklář, Strbač, Surovec,
Surovčák. >šulák, Trlíček. Trtík, Václavík, Vojkůvka, Zemánek, Žárský.

*) Viz mé »Déjiny Vsetína* str. 266. a násl, Rozcncvajkovč pocházejí ze
Židovského rodu, Vinkleři z Nčmec (od Jičína Nov.?).

llošťálková : Dlivíiák, Honita, Ččsok. Č6.šk;i, Klšík. RIoS.
Galutka, llalenčák, líaiiulík, Hrabovský, Hrubou, Ježík. Juryš. Kaúák.
Katru.šák, Joténa, Ková Ida. Kurtin, Macek, Malina. Malnčký, Nezdařil.
Pala. 1’ahit, líalaj, Sovák, íSyi)ták, Šabršula, Šimek. Šutera. Trněák.
Uhřík, Ujčík, Vilav.ský, Zhasil, Žarnboch.

Hoyě/í; Adamec, Bager. Baro.š. Baron, Béfia. Blaha, Bl;ižek,
Blinka, Caiiík, ])izin, Fila, Gajdoš. Onlda, Oaletka, Hájek, Hamala.
Hodula, Hromada, Hrna. Janus, Jašek. Kapitán, Karoia, Kašpar.
Kocián, Konařík, Kotrla, Kriít. Křupala. Ku(^era. Macháč. Matocha,
Mikulík, Mikulenčák, Mucala, Paprstka, Pekař, Pončík, Reiidl, Sivek,
Skřivánek, Strý(^.ek.^ í^nrý, Svinek. Škarpa, Šopa, Tatalák. Trlica.
Yáclavík, Zavičák, Zárský.

Hrozenkov: Bitala, Blalia. Boháč, Bortel, Dirba. Důjka.
Hábera. Haferník, Haničák, Hodulák, Hořelica, Chudej, Chromčák.
Kalinec, Kokáň, Korytář, Kovářík, Křupala, Kulčák, Leskovjan,
Macháč. Mariiščík, Mazáč, Mikula. Mikniíček. Mynář. Mynářčík.
Pastucha. Pečiva. Pekař, Příhoda, Rákos. Strnadel. Studeník, Šarman.
Šipula, Šupák, Tkadlec, Tydlačka, Urban, Valigura, Valúšek, Venglář,
Vojvodík, Yolařík, Vrána, Vrážel, Zapalač, Zbránek, Žalmáiiek. —
Mimo to je skoro třetina obce samých Országů (Orsákii), pochá-
zejících od Michala Országa z Dindeše z Tlher, který se kolem roku
105U. na Hrozenkov přistěhoval. Jeho synové Jan, Martin a Adam
založili pak potomstvo takové. Orszáci rozeznávají se buď dle do-
movních čísel nebo dle přízvisk od sousedů jim daných (Pavlovský.
Bitalovský, Vranecký. Košut, Čudák, Kuželák, Čagara, Rakoš. Žoch,
Haničák, Košuťák, Kokáš, Maděra a j.)

Jablůnka: Batla, Burdík, Dančák, Gerlich, Gabryš, Hruška.
Karoia, Krchňák, IMacík, Machulík, Matušek, Matuštík, Novosád.
Slováček, Vaněk, Výskala, Zajíc, Zbránek.

Jasenka: Bartacík, Hořelka, Hříbek, Kaiiák. Kotrla, Svaček,
Švagera, Talaš, Vala, Volčík.

Johanova: Fojt. Galetka. Hnátek. Holec, Holubec, Hrtáň.
Janiš. Mucala, Polách, Rožnovják. Rubáč, Srala, Vlha, Zajíček.

Kateřinice: Janírek. Juřátek, Kamas. Kovář, Pagáč. Pařenica,
Rafaj, Staněk, Surý, Šabršula, Uličník, Vrba, Zezulka. ^ubík, Zubíček,
Žamboch.

Léskovec^ Bělíček. Fojt, Jaříček, Uabaj. Mika. Mucha (skoro
čtvrtina obce !), Řezníček, Škyvara, Výchopeíi (mnoho!), Zgarba.

Lhota: Blažek, Černota, Goláfi. Ma^rhálek, Matoška, Mazáč,
Mikulec, Němeček, Obadal, Opršal, Paták, Řeha, Srněnský, Tkadlec,
Vacula, Valchář, Volčík, Vráblík, Zbránek, Zgarba.

Li ptal: Čepil Dana. Filípek. Gerža, Chmelař, Kachlík. Křupala.
Laštovica, Masař.. Mikáč, Mikšík. Mrnúštík, Nechuta. Pilčík, Srailck,
Škrabá nek, Vaculík.

M i ku 1 ů vk a : Burilík. Kelárek, Marek, Matula, Matyáš. Sloveňák.
Vraspír. Vrzala

Polanka: Baran. Bělíček. Filgas. Hyžák. Juhaňák. Kašpar.
Krček, Krchňák, Kršák, Micek. Mozga. Pavlík, Prcín. Srba. Šaťařik,
Šmatla, Zvirák, Talaš, Zrnik Žák.

^ 92 —

Pržno: Adámek, Camfrla, Cablík. Datnčák, Julíček, Kovář,
Kuropata, Knsák, Macík, Mikeš, Pagáč, Rafaj. Slováček, Trlifaj.
Uličník, Vávra, Zehiiálek, Zgabaj.

Ratiboř: Adámek, Barofi, Blizfiák, Dořák, Dřevojáiiek, Galetka,
Gerža, řlufika, řlurta, Kotrla, ^Louda, Macháček, Machálek, Novosád,
Olšák. Pagáč, Slovák, Škiia, Šnablík, Taláček, Teplý, Zvonek.

Roketnice: Běták, Dančák, Eliáš, Fojt, Goláři, Hpvadík, Janota,
Ječmének, Kubičík, Mazáč, Rubáč, Slováček, Sušen, Simek, Šimara,
Vacula, Valchář, Volčík, Výchopeň, Závodný, Žamboch.

Rouštka: Adámek, Baletka, Bartoň, Bílek, Camfrla, Fojtík,
Goláň, Hlaváč, Hlinský, Hořanský, Kočíb, Knapek, Koňař, Korábečný,
Kubla, Kuropata, Lukáš, Malý, Martinek, Palat, Petrúsek, Slováček,
Sypták, Šimčík, Toman. Trčka, Trushia, Trlica, Urban, Vaněk, Zajíc,
Zajíček.

Seninka: Bělíček, Bravenec, Cedidlo, Evják, Fojtů, Hnilica,
Hučík, Juřica. Křapala, Kubík, Machů, Mucha, Polanský, Polášek,
Řezníček. Skyba, Stanek, Starých-Fojtů, Stodůlka, Šťastný, Valchář,
Zrník.^ Zeťák.

U»stí: Brhlík, Bravenec, Dvořák, Fojtů, Holubec, Hořelka,
Hromada, Kašpar, Koňař, Kotrla, Laštovica, Rožnovják. Srněnský,
Surovec, Štach, Šušeň, Trčálek, Trlica. Vacula, Vašťák, Vávra,
Volčík. Zgarba.

Z d echo v: Badořek, Baron, Ezechiel. Frýdl. Gajdoš, Hajdák,
Hájek, Hrbáček, Janičata, Juráš, Kpcúrek, Koláček, Kuňák, Machala,
Miketa, Ondrovčák, Raška, Sivek, Šiška, Varaja, Vojtek, Zich, Zimčák.

Příjmení z některých jiných míst valašských (na Meziříčsku a

v Rožnovsku).

Meziříčí Valašské: Černooký, Hyža, Kašlík, Kratochvíl,
Michoněk, Plesník, Pokorný, Sláma, Stonavský, Táborský, Vosmanský.
Zátopek.

Krásno: Baroch, Borovička, Golda, Hala, Holešovský, Krutílek,
Mikš, Nesvačil, Orel, Pagáč, Papež, Pernický, Pisky ti, Popelka,
Pražák, Růžička, Sedláček, Seget, Sumný. Zrůnek. Jména meziříčská
a krasenská jsou pro blízkost obou měst (oddělena toliko Bečvou)
ntistálá, objevujíce se tu i tam.

Střítež: Baroš, Dobšík, Dobeš, Fabián, Horák, Hruška,
Jadrníček,^ Jaroň, Kopřiva, Krúpa, Kamas, Mušák, Micek, Milián,
Rehánek, Šimčík, Štúsek, Tichánek, Tovaryš, Vanduch, Volek, Vrátný,
Zátorský, Zeman, Žlébčík.

Zašová: Adam, Bartoň, Bolf, Cáň, Cáp, Daněk, Drozd, Gajda,
Hajda, Holiš, Horák, Hub, Janíček, Jurečka, Krčmař, Křenek, Madáček,
Martinek, Mikloš, ^Mořkovský, Nohavica, Pavlica, Pečiva, Porubá,
Pobořil, Převor, Svak, Škrobák, Šobr, Tichánek, Vančura, Vašát,
Zátopek.

Rožnov: Baroš, Bayer, Blažek, Bradáč, Fac, Holub, Hyža,
Hlucháč, Jakšík, Janík, Jurajda, Kram^oliš, Majer, Mikulášek. Molitor,
Mucha, Pavelka. Petřivalský, Šeliga. Šiiuurda. Vašek.

Karlovice: Adamec, liartošek. Boiák, I^osák, Rukovjan, Drozd,
Dorotík, Holčák, Hadvičák. Chovancček, Chuděj, Jakeš, Kaňák, Košela,

– 93 —

Koral);i, Korytář, Krahica. Kn’t, Kretík, Knhir-a. Kvinta. Kysnčaii.
Měkyna, Mužík, Obšivač, Ohryzák, Orgáč, Paprskář, Pastu(;ha, Perdoch,
Plánka, Podešva, Prda, Solánský, Stavinoha. Střelecký, Škorua,
ňtiirala. Švec, Tymrak, Valif^ura, Vančura, Vašat, Vojkin ka. Vojvodík.
Volek, Zápalka, Závorka.

Vidče: (‚án, Fabián, ilajný, Chalupník. Kri)ela, Micek. Mičkal,
Mlčela. Mikulenka, Neřád (ohecnř Kanias). Ondřejík. Smutek, Širnurda.
Vaculín, Vičan, Vlk, Žlčbek.

Zubří; iJořičák, lloli.š, Juříčck, Krpela, Krpelík. Krúpa. Miku-
lenka, Pavelka. Pernica, Porubá, Širnurda.

Na Vyzovsku.

Vyzovice: Boháč, Blažek, Brhláč, FJrduša, Brdušík, Čižniář.
Dubčák, Dudík, Fojtík, Gajdošík, Ilába, ílala, Humšík. 1 lumpa, .Jančík.
.Jurygáček, Kalenda, Kašpárek, Kobalec, Kobulíček. Kolívek, Kučera.
Lednický, Lukáštík. Lntovský, Macalík, Macháček. Marcaník. Maštrna.
Michalík, Mikuláštík. Mojžiš, Obadal, Palajíček. J^ekárck. Persúm.
Picháček, Pilčík, Pilíšek, Pravda. Pravdík, Pšenčík, Rychlík. Řehák.
Slačík, Sušila, Stuchlík, Svačina, Svátek, Světlík, Špaňhel, Vajík,
Vašák, Vašťatka, Viktořík, Zimáček, Železník, Žůrek.

Jasená: Bajzík, Bravenčík, Bra věneček. Beman, Evják, Geržík.
Holbík. Jež. Jurčák. Jurků. Kráčala. Krajča. Lelík, Macek, Mucha.
Odjaťa, Pečenka. Sralík. Sčrl)a, Šebetovský, Štelmach, Šušeu, Tornšík.
(vnlgo B lesák). Tlusťák. Žaludek.

Lutoiiina: l^ečka, Dana, Helou, Ilovoran. Kolaja, Kolda.
Krystiján, Malý (vulgo Výpusta), Sachor.

•X-

Na přirovnanou jmen nynějších se jmény přede dvěma sty
let podávám v následujícím jména z některých obcí okresu Vsackého.
jež jsem nalezl v urbáři panství Vsackého z r. 1700. Netřeba, tuším.
podotýkati, že postupem doby té mnohá jména z dědin těch vy-
mizela, jiná však že se až na naše doby udržela. “■)

Město Vsetín nemělo roboty, a proto, co v urbáři o platech
je poznačeno, náleží toliko jednotlivcům, zvláště pasekářům, kteří
od panství některé grunty drželi, z nichž pak plat roční do důchodu
vrchnostenského odváděli. Město Vsetín jako takové odvádělo stá-
lého ročního platu 400 zl. mor. a to o Vánocích, Hromicích. o sv.
Jiří. sv. Janě a sv. Václave po 80 zl. (Viz „Dějiny Vsetína“, str. 305).
Oněch jednotlivců, kteří paseky měli. bylo roku 1700. 47 a platili
z nich 40 zl. 15 grošů. Jména jejich jsou : Marti n N e v r 1 í k
v Semetíně platil z Bartošovských pasek. Martin Syrovák.
Jura Gajd usek, Jan Stal z paseky v Těšíkově, M a r t i n
B I a b 1 í k (Jasenice), D a n ě k Š t e f k a, J u r a F i d a č í k. Jura
V a 1 ú šek. J a n M a ň á k, J i ř í N o s e k, M a r t i n Sedl á č e k,

*) Roku ISO,^. uvi-ix-jnil jst-ni v >^r.as. i\[.’it. Mor. čláiu-k : ■l\ii)slvi Vsackú
1. H. I(i6(> na zákkulř popisní knihy z tc-hož roku. V této popisní kni/.r srovnávají
se na vi-t.šíni ililc všcrhna jnu-na (přijini-níi se- jmť-nv r. 170i> uv.ulCnvmi. C^ hoj-
ných v.šak nyní jiniMUoh líiihrlii, l’okorn\ch. WinkUru, Rozrncvajku a j.
ntní ani r. 1(>()0. ani r. 1700 ji-.šlř ani /minky. 1) Hul)ilcch našel jsem listinné
zmínky t(>prvr k roku 1711., o 1’okornýcli k r. 174’i., oWinklcrcch k roku
1749., o Ro^ cnc vaj cích k r. 1710. brov. sDčjiiiy Vsetína^, L’ti7.

— 04 —

.1 a n Valný. J u r a S a g a I í k, Štěp á ii P r c í _n, I\í a r t i n Š v i-
r á k, J u r a B a z a 1 a, J a n T o m š í k, M i k u 1 á š K u 1 í š e k, J a n
K u č e r a. A d a m Z g a b a j, J a n K n o ž í k. A d a m Z e z u 1 k a,
Malinka. Jan Kříž, Pavel V o 1 č í k, Anna Č e k o t k a ,
Václav Hluchý. Jan B a b í k. Jan Orlík, Jindra Zmeš-
kal, Jan Měchařík, Matúš Frydecký. Jan Surý,
M a t ú š Tkadlec, Jura Král, Martin Kubů, Vašek Na-
vrátilů, Václav T o m a n c ů, Martin V r š a t ík, M a r u š a
B e c h y ň k a , M a r y a n a Písařova, M i k u 1 a D r á b, Jan
Sedláčků, Mika Válků, Jura G a j d u š, Micka H y ž ů.
Vsetínští mlynáři platili : JiříkValúšek 6 zL, Jiřík Haj dusil
8 zl. 17 gr. 1 denár. Petr Polách 2 zl. 16 gr. 1 denár.

Bystřička: Jura Fojtů, Jan Urbančík, Martin Toraeček,
Mikuláš Holý, Jan Břečka. Jan Kramolišů.

Halen kov: (jako dvůr r. 1654. teprve založený oJ hraběte
Illešháze a dle jeho dcery Heleny pojmenovaný slul tehdy H e lenk o v,
Helenkovice): Jura Cubů, Jan Knebl, Ondra Skřivánek, Jan
Strbačka, Jakub Polášek. Poznámka v urbáři : Ku dvoru Holenkovu
náležejí : Nová Dědina, R o z y n k o v (Nový Hrozenkov), z nichžto
podsedníci koně mající za dva dni. totiž jeden den každý sám,
druhý den dva spolu, koní pak nemající za dva dni ráno a časně
na robotu jezditi nebo choditi mají. Ves Zděchov každý s koňmi za
dva dny každý osobně, pěší pak každý za tři dni robotovati mají.
Z původního dvora vyvinula se dědina, jež nyní má 2298 obyvatelů!

Hošťálková: Lukáš Stibrů. Jan Malý. Mikula Fojtů. Jan
Jančálek. Martin Kegl. Vašek a Jan Staníčků. Tomáš Březina. Ondra
Šoška^. Jura Bilský. Matěj Machalů. Martin Pálenka. Martin Čéšek,
Jan Čablík. Jura Dobíček. Roman Šimek. Kolář. Jura Slováček.
Jura Slovák.

Hovězí: Sedláci: Mikula Fojtů. Mikula Janusů. Viktorin
Šuláků. Jan Viktorinů, Jan Kuželík. Mikula Kolnútů. Vašek Filů.
Martin Krútil. Mika Blahů. Václav Šenkéřů. Jura Surovců. Martin.
Babicň. Jura Mazáč. Jura Olejník. Martin Pavlíků. Jura Madošek.
Mikula Saleč. Jan Kocúřík. Vašek Machalčík. Matěj Oravec. Jan
Machů. Martin Balada. Podsedníci: Lukáš Viktorinů. Jura Vlha.
Jan Knebl. Martin Kalinec. Mikuláš Václavík. Ondra Skřivánek.
Matěj Pončík. Ondra Havránků. Jan Kovář. Jan Filů. .Jan Trtík.
jMikuláš Grycmaník. Kača Grycmanova. Mika Kotrla. Jura Bednář.
Chalupnícj: Jan Trlica. Jura Cihlář. Daněk Bělota. Václav Ma-
lina. Martin Škarpu. Jura Trtík. Václav Surovců.

Hrozenkov (Nový — Nová Dědina): Jan Zbránek (ťojtství).
Vojtěch Barošík. Mikuláš Matúšů. Michal Ország. Martm Frýdl. Jiřík
Krejčí. Mika Hrna. Martin Majík. Martin Hořelica. Jan Marmanů.
Kukáš Dalašík. Vacula Balás. Jura Hubník. Mika Kneblů. Kuba
Pulec. Jara Mynář. Jan Hoferria. Jurko Janů. Staněk Brunčok. Petr
Sypula. Petr Šafrán. Jan Mačadů. Vavřín Dunčok.

Jablůnka: Martin Machů, Michal Drštků, Vaněk Poláchů,
Jan Dudka. Jan Janík, Matúš Jonatů, Jura Zmeškal, Jura Vejskalů,
Štěpán Gajdoš, Martin Kovář, Jan Kozáčík, Adam Kuropatka, Václav
Polách, Mach Havránek, Matěj Gajdúšek, Jan Balúšek, Jiří Slovák,
Jan Krampota.

— 95 —

Jasenka; Adnin Paska, Jura Matoška, Jura Slovák. Jura
Trusiuík, Jan Stftků, Jan Černota, Jan Pifka, Mik. Hudec. iMach
C^crnotů, Jan Skvrna, Jan Ctiromý, Jura Beránek, Adam Kvasnice.

Johanova: Sedláci: Martin í^enkéříi. Jan Pavlínů, Danek
Skrbli. Jan Svačina, Daněk Rubáčů, Martin Rapucha, Jura Slovák,
Jura Vaiiíšku, Václav Matrčka. Podsednici: Jan (ialetníček. Vašek
Hluchý, mlýn Václava Střapatčtio. Mikuláš Rarvič.

Jva teřini ce: Jan Marčík. Jakub Vejvoda, Jan Smetana, Mika
Pagáč. Pavel Žabčík. Petr Fojtů. Jan Malina. Jan Bisek. Ondra
Babík. Martin Suta.

Ijhota (u Liptála) : Mikuláš Valentík. Vítek Helu. Jan Švagerka.
Jura Skyvara. Mikuláš Zuiiga. Ondra Malík. Jura Goláník. Jura
Jakubů. Martin Pavelků. Mikula Minář. Václav Dušička.

Lip tál (ves I): Matúš Vašiník. Matčj Minářů. Jan Štěpánů.
Jan Valčík. Jura Končiř. Jan Mikšů. Jan Zbránek. Daněk Vaculík.
Viktora Viceník. Jan Bedro. Jan Vlaštovica. Mikuláš Holých. Jan
Kovář. Tomáš Vykrútil. Mikula Adamu. Václav Miklasku. Jan
Augustýn. Martin Švec. Mikuláš Sykořík.

M i k u 1 ú v k a ( tenkráte ještě M i k u 1 á š o v. dle hraběte Mikuláše
Pasmana. jenž ji roku 1650. nově založil) : Jan Bednařík. Jan Burdík.
Jakub Hluchý. Jan Písklat. Jan Plšek. Pavel Minář. Jan řlruška.
Jan Holáň. Martin Vrzala. Jan Klvánek. Martin Obojatný.

Pržno (městečko!): Václav Prcků. Jura Košíček. Jan Mráček.
Jan Hruška. Václav Morko vský. Jan Mařík. Mika Vaňků. Jan Fojtů.
Jan Vrzala. Martin Vlčků. Jura Koryčanský. Tomáš Strádej.

Ratiboř: Václav Martinků. Janotík. Staněk Pálenka. Jan
Slovák. Mikuláš Havránek. Jura Ondřejů. Jan Machálek. Václav
Tkadlec. Staněk Vrtěl. Martin Škrlů. Jura Svačina. Jan Ponděla.
Roman. Jura Kubíčků. Daněk Třeštihora.

Roketnice: Martin Kocián. Jura Sýkora. Václav Juráčků.
Martin Chmelařík. Matěj Kolář. Mach Kubů. ^ Jan Mach.álku.

Rouštka: Mikula Hodoníček. Jan Švábek. ^ Bartoň fírygar.
Václav Kozička. Mikula Žam])0ch. Jiří Zajíček. Jan Švakerka. Tomáš
Pechů. Jiřík Hodoň. Jan Zarubík. Jura Macháčků. Václav Macků.
Jan Stařík. Jan Jordáník. Pavel Sedlák. Pavel Polách. Tomáš Švábik.
Pavel Kopřiva. Tomáš Černý. Adam Panáček. Martin Bísek.

Seninka: Mikuláš Brabčík. Václav Jurečkň. Jan Trčal. Jura
Bělíčků. Jan Polášek, Mikula Kovář. Václav Vlašťovica. Václav
Machů. Martin Tkadlec. Bartoš Švec. Jan Minář.

Ústi: Jan Stoják. Martin Hanáček. Václav Dobšů. Tomáš
Muchů. Vád. Manek. Mikula Fojtů. Jan Holubů. Vašek Mrva. Jan
Ikninář. Jan Tkadlec. Matěj Závodný. ^Jura Suřica.

Zdě chov: Kašpar Slovák. Jan Červenka. Jan Poláček. Martin
Kúdelka. Jan llajdň. Jura Matýsek. Tomáš F*rašívků.^ Jan Krejčí.
Václav Hnátek. Jan Kocúrek. Jan Pavlů. Jan Zichů. Šimek Ficků.
Valentin Matúšň.

Poznámka. Bčskovec a Polanka nejsou v urbáři naznačeny,
poněvadž onen počítán k Brumovu. tato opět k Vyzovicům (až do
roku 1778). Co jednotlivě obce na platu a naturáliich do důchodu
panského na Vsetíně odváděly, je v mých „Dějinách města Vsetína“
str. 305. — 3U7. obsaženo.

Michal Hrčka

~ Michal is a founder of company (Obnova inc.) that is mostly concerned with restoration and conservation of historical facades, interiors and castles using traditional materials and techniques. ~ In the year 2000 he established an internet magazine about cultural heritage www.obnova.sk, which is the biggest internet medium at this field now. ~ http://hrcka.eu/kontakt/

You may also like...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *