Hivatkozások a nemek kutatás Liptove

A weboldalon http://www.dejinyliptova.sk/ intézmények, a személyzet Állami Levéltár a, Liptovský Mikuláš ága irodalom történeti kutatás.
Acsády, I.: Széchy Mária 16101679.
Budapest 1888.
ALAPI, Gy..: Komárom vármegye nemes családjai. Komárom 1911. 3O8 s.
ÁLDÁSY, A. - Czobor, A.: A Magyar nemzeti múzeum könyvtárának czímereslevelei IIIVIII.
Budapest,
Áldásy J. 19371942.
ANDRÁSSY, Gy..: Magyarország címeres könyve. (Liber armorum Hungariae.) Budapest 1913. 144 s., 181 tuberkulózis.
BAKÁCS, I.: Hont vármegye Mohács elött. Budapest, Akadémiai kiadó 1971. 477 s.
BALOGH, Gy..: Vas vármegye nemes családjai. Szombathely 1894. 304 s.
GYERMEKEK, M.: Magyarország nemes családjainak genealógiája. (Néhai melléthei Barna Mihály m.k. kincstári
föügyész genealógiai gyüjteménye.) Én. Rész AK.
Bécs, 1894. 24 s.
BENKÓ, I.: A dubraviczai Dubraviczkycsalád
a XVIik
században. Turné 1912, s. 145170.
BENKÓ, I.: Nemes családok Nagykörösön. Nagykörös 1908.
Benko, J.: Rendezése Észak-Szlovákiában. Kosice, A keleti. kiadók 1985. 316 s.
BERWALDSZKY, K.: Nemes levelek a szepesi káptalan levéltárában. Turné, 31, 1913, s. 136137.
BONCZ, Ö.: A szentgyörgyvölgyi Bakácscsalád.
Turné 1899, s. 121.
BOTTO, J.: Ján Francisci. Rimavská 1922.
Braz, B.: Anagycsepcsényi és muthnai Vladár család története. Turócz Szent Márton 1907.
CSERGHEÖ, G.: Magyar czímereskönyv a XVII. Századból. Turné, 3, 1885, obr. Pril. Nincs. 5.
CSOMA, J.: AbaujTorna
egyesült vármegyék monographiája I. AbaujTorna
vármegye nemes családjai. Készpénz
1897. 672 s.
CSOMA, J.: Mohácsi vész elötti czimerlevelek nyomai. Mohácsi vész elötti eredeti armálisok. Turné, 24, 1906,
s. 1325.
CSOMA, J.: Az olasz renaissance a magyar heraldikában. Turné, 10, 1892, s. 157165.
CSOMA, J.: A sphragistika az országos kiállításon. Turné, 4, 1886, s. 3841.
CSOMA, J.: A XVI. századi magyar heraldika. Turné 1904, s. 5764.
Detrich, P.E. A: Kapcsolatos dokumentumok BeuchaHauchPolko
és leszármazottaik 12301480
A.D. London
1975. 83 s., 29 s.príl.
Detrich, P.E. A: Gentilitium Familiae Detrich a Detrichova Ves alias Baňadiková (Comitatus Liptoviensis)
12301975.
London 1976. 20 s.
Encyclopedia of Slovakia IVI.
Bratislava,Búcsú 19771982.
Ernyey, J.: Morvaország magyar urai. Turné, 39, 1925, s. 615.
Van FEDERMAY, F.: Lexikon nemesi címerek Szlovákiában I. Trenčianska széklet. Bratislava, Hajko et Hajková
2000. 332 s.
F(ejérpataky) A(ászló): A gyöngyösi czimeres album. Turné 1888, s. 175178.
FEJÉRPATAKY, L.: Magyar czimeres emlékek I. Budapest, MTA 1901. 86 s.
FEKETE NAGY, A.: Trencsén vármegye. Budapest, MTA 1941. 415 s.
FELLEGIHO gyűjteménye címer a Liptói Múzeum.
FORGON, M.: GömörKishont
vármegye nemes családai III.
Kolozsvár, Gámán J. 1909. 336 s., 368 s.
FRIWALDSZKY, ?.: A Friwaldszky családfa Nagy Ivánnál. -Ben: Turné 1997, Nincs. 34,
s. 109113.
Gerő, J.: A királyi könyvek az I. Ferencz József és IV. Károly király által 1867töl
1918ig
adományozott
nemességek, fönemességek, elönevek és czímerek jegyzéke. Budapest 1940. 239 s.
Gerő, J.: A M. kosz. belügyminiszter által igazolt nemsek 18671937.
Budapest 1938. 406 s.
Ghyczy, P.: Nagyjeszeni Jeszenszky István czimeres emlékalbuma 15931620.
Turné, 27, 1909, s. 123127.
Gritzner, M. - HILDEBRANDT, Ad., M.: Címere a gróf Album családok Németországban és
Ausztria Magyarország
stb. IIIV.
Lipcse 18871890.
HALAŠA, A.: Yeoman család Trenčín. -Ben: Proceedings-szlovákiai Múzeum Egyesület, 13, 1908, s.
3543.
JUMPING, J.: A Magyar nemzeti múzeum érem és régiségosztály gyarapodása. -Ben: Archaeológiai értesitö, ú.f., 8,
1888, s. 175178.
HORÁNSZKY, P.: Adatok liptóvármegyei családok történetéhez. Budapest, Fodor A. 1941. 17 s.
HORÁNSZKY, P.: A benedekfalvi Detrich család leszármazása 1230tól.
Budapest 1934. 7 s., 3 Pril.
HORÁNSZKY, P.: A benedekfalvi Luby család leszármazása 1230tól.
Budapest 1936. 19 s., 5 Pril.
HORÁNSZKY, P.: A liptószentiványi Szent Ivany család leszármazása. Budapest, Fodor A. 1940. 5 tuberkulózis.
HORÁNSZKY, P.: A liptó vármegye által az 17901843.
évi nemességigazoló jegyzékek. Budapest 1940.
HORÁNSZKY, P.: Liptó vármegye nemes családai I. Füzet AD.
Budapest 1942. 84 s.
HORVÁTH, P.: Címerei nemesi családok Turca John Smith. National History magazin, 3A, 1981, No.2, s. 9293

HORVÁTH, P.: Trencin közben Modern Era (15261848).
-Ben: Trencin. Vlastivedná monográfia I. Marad.: Sisman,
M. Bratislava, Alfa 1993, s. 73127.
HORVÁTH, S.: A Lipthay családokról. Turné, 23, 1905, s. 136138.
HÚŠČAVA, A.: A probléma eredetének John literat Madočian. -Ben: Historica Slovaca , 34,
19451946,
s. 120146.
HÚŠČAVA, A.: A probléma az alapító a ferences kolostor és templom Okoličné. -Ben: Historica Slovaca,
1.2, 19401941,
s. 186211,
HÚŠČAVA, A.: Yeoman család Okoličná. (Historickogenealogická
vizsgálat végére 15. században.) -Ben:
Történelmi antológia, 1, 1943, Nincs. 2, s. 6589,
Pril. gen. tuberkulózis.
HUCK, J.: Gaspar FejérpatakyBelopotocký.
(Az élet és a munka.) Bratislava, SAV 1965. 197 s.
HÝROŠ, F. N.: Castle Lykava és uraim!, bevonat a birtoklás, Lyptov és környéke. Márton 1876. 551 s.
Illéssy, J. – PETTKÓ, B.: A királyi könyvek. Budapest 1895. 288 s.
Ipolyi, A.: Bedegi Nyáry Krisztina 16041641.
Budapest 1887.
JEDLICSKA, P.: Kiskárpáti emlékek III.
Budapest 1882, Eger 1891.
JESZENSZKY, L.: Járdáni Temérdek András ivadékai. ( A nagyrákói Rakovszky, nagyrákói Feja, kisjeszeni
Jeszenszky, kisjeszeni Pavlovics és kisjeszeni Jámbor családok.) Turné, 32, 1914, s. 5764.
KADICH, H. - BLAZEK, C.: A morva nemesség. Nürnberg 1899.
Kahoun, K.: Építkezésekbe, bor városa Nyugat-Szlovákiában. Műemlékek és múzeumok, 7, 1958, Nincs.
3, s. 105118.
KEMPELEN, B.: Magyar förangu családok. Budapest 1931. 272 s.
KEMPELEN, B.: Magyar nemes családok IXI.
Budapest, Grill K. 19111932.
KEMPELEN, B.: Magyar nemsi almanach. AZ 18671909ben
magyar nemességre, bárói, grófi és herczegi
méltóságra emelt családok. Budapest 1910. 149 s.
KEMPELEN, B.: Magyar nemesi családkönyv I, ZOS. 1. Budapest 1927. 88 s.
KLEIN, B.: Nemesi Liptó és szlovesznoszty. -Ben: Szlovák views 1924.
KLEINTESNOSKALSKÝ,
B.: Oppidum Hybe ....
Kočiš, J.: Bytčianky zár. Márton, Felvilágosodás 1974.
Kočiš, J. a kol.: Állami Levéltár Banská Bystrica ág Bytči. Útmutató a levéltári fond II.
Bratislava, SAS 1965. 205 s.
Kočiš, J. a kol.: Állami Levéltár a. Útmutató a levéltári fond. Bratislava, SAS 1959.
KOLLÁNYI, F.: Esztergomi kanonokok 11001900.
Esztergom, Buzárovits G. 1900. 547 s.
KÖSZEGHI, S.: Nemes családok Pest vármegyében. Budapest 1899. 447 s.
KING, A.: A nemesség Bohemia, Morvaország és Szilézia. Prága 1904. 311 s.
KUBÍNYI, F. - M.: A felsökubíni
Kubínyi család története III.
Budapest 1901, 1906.
KUBÍNYI, M.: Az árvai várkápolna sirboltjai. Turné, 19, 1901, s. 118122.
KUBÍNYI, M.: EGY XVI. éS XVII. Századi magyar czimeralbum.
Turné, 1888, s. 2026.
KUBÍNYI, M.: Thurzó György. Budapest 1876.
KUBÍNYI, M.: Thurzó Imre. Budapest 1888.
KÜRTI, J.: Német Ľupča és archívum. -Ben: Proceedings-szlovákiai Múzeum Egyesület, 1932, 8798.
Lehotská, D.: Bratislavská Městské, mint a 18. században és a szlovákok. -Ben: Proceedings FF UK - Historica, 2930,
19781979,
s. 127165.
Lehotská, D.: Jelšava család fényében a város legrégebbi könyve. -Ben: Proceedings FF UK - Historica, 24,
1973, s. 169201.
LENDVAI, M.: Temes vármegye nemes családjai IIII.
BudapestTemesvár
18961905.
MAGYAR nemzetségi zsebkönyv I,1, II,1. Budapest 1888, 1905.
MAGYARORSZÁG vármegyei és városai. Bars vármegye. Budapest, Apollo b.r. 568 s.
MAGYARORSZÁG vármegyei és városai. Bihar vármegye. Budapest, Apollo, b.r. 684 s.
MAGYARORSZÁG vármegyei és városai. Esztergom vármegye. Budapest, OMT b.r. 471 s.
MAGYARORSZÁG vármegyei és városai. GömörKishont
vármegye. Budapest, Apollo b.r. 677 s.
MAGYARORSZÁG vármegyei és városai. Heves vármegye, Budapest, OMT b.r. 699 s.
MAGYARORSZÁG vármegyei és városai. Hont vármegye. Budapest, OMT b.r. 490 s.
MAGYARORSZÁG vármegyei és városai. Komárom vármegye. Budapest, OMT b.r. 600 s.
MAGYARORSZÁG vármegyei és városai. Nógrád vármegye. Budapest, OMT b.r. 748 s.
MAGYARORSZÁG vármegyei és városai. Nyitra vármegye. Budapest, Apollo b.r. 736 s.
NAGYARORSZÁG vármegyei és városai. PestPilisSoltKiskun
vármegye. Budapest, OMT b.r. 491 s.
MAGYARORSZÁG vármegyei és városai. Pozsony vármegye. Budapest, Apollo b.r. 754 s.
MAGYARORSZÁG vármegyei és városai. Somogy vármegye. Budapest, OMT b.r. 655 s.
MAGYARORSZÁG vármegyei és városai. Szabolcs vármegye. Budapest, Apollo b.r. 574 s.

MAGYARORSZÁG vármegyei és városai. Szatmár vármegye, SzatmárNémeti
szabad királyi város.
Budapest, OMT b.r. 636 s.
MAGYARORSZÁG vármegyei és városai. Temes vármegye. Budapest, OMT b.r. 463 s.
MAGYARORSZÁG vármegyei és városai. Torontál vármegye. Budapest, Apollo b.r. 632 s.
MAGYARORSZÁG vármegyei és városai. Vas vármegye. Budapest, Apollo b.r. 622 s.
MAGYARORSZÁG vármegyei és városai. Zemplén vármegye. Budapest, Apollo b.r. 567 s.
A MAGYAR történeti társulat. Turné, 1, 1883, s. 103104.
Majláth, B.: Családtörténeti tanulmányok 1526. évig. Turné, 9, 1891, s. 7885,
133140,
161171.
Majláth, B.: A Keresztúriak. (A Szentkereszti, Leustách, Mothkó, Ipócsházi, Czin és Andaházy családok.)
Turné, 16, 1898, s. 126143.
Majláth, B.: Liptómegyei törzsökös családok. Turné, 8, 1890, s. 124,
5463,
97111,
200207.
Majláth, B.: A thuriki és komjáthnai Thuránszky család 12401526.
Turné, 18, 1900, s. 6674.
Majláth, B.: A turóczdivéki
és nagypalugyai
Platthy család története 1260tól
1526ig.
Turné, 17, 1899, s.
4957.
Majláth, B.: Zemche ivadékai. (A csemiczei Csemiczky és benyiczei Benyiczky család.) Turné, 17, 1899, s.
2128.
MAKAY, D.: A dráveczi és vinnai Draveczky család. Turné, 18, 1900, s. 7582.
MAKAY, D.: Két régi család. Én. A liptószentandrási
báró és nemes Andreánszky család. II. A mikepércsi
Pérchy család. Turné, 5, 1887, s. 121130.
MÁLYUSZ, Az. - BAG, I.: A SzentIványi
család levéltára 12301525.
Budapest, Akadémiai kiadó 1988. 93
s.
MÁRKI, S.: Arad vármegye és Arad szabad királyi város története II/2. Arad 1895. 911 s.
MATTYASOVSZKY, L.: Liptói címerek. Svéd Néppárt. év 1918 A Liptói Múzeum.
Medzihradszky, A.G.: 55 Címer Yeoman családi Orava Szlovák Nemzeti Múzeum Turč.
Sv. Martine dla megbízható forrásból, és betartják a szabályokat a heraldika és rövid nastienil
genealógiai világítás óvatosan Medzihradnom év 1903. Svéd Néppárt. Az anya Slovenskej a Martine.
MELIÓRISZ, B.: A Meliórisz család. Turné, 14, 1896, s. 121124.
MERAVIGLIACRIVELLI:
A cseh nemesség. Nürnberg 1886.
Moys, L.A.: Krónika-család Moyse. Bratislava 1937, 2. Vyd. 1944. Sokszorosítógép. 14 s. gen. tuberkulózis. A Slovenskom
Nemzeti Levéltár Pozsonyban, fond Srobar.
NAGY, I.: Lubellei és kisfaludi Lipthay család nemzékrende és oklevelei. Dögvész 1858. 88 s., 16 s. Pril.
NAGY, I.: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal IXIII.
Dögvész, Én Friebeisz. 18571868.
Országos napilapban a 29. December 1887.
NEMESI évkönyv IXIII.
Budapest 19231935.
Némethy, L.: Adalék a magyar czímeres könyvekhez. Turné, 3, 1885, s. 131134.
NOVÁK, J.: Emblémák Turóc nemzetségek. -Ben: Kmetianum, 5, 1979, s. 69100.
NOVÁK, J.: A nemek emblémák Szlovákiában I. Kubínyiho gyűjteménye tömítések. Márton, Felvilágosodás 1980. 373 s.
NOVÁK, J.: A nemek emblémák Szlovákiában II. Petkova gyűjteménye tömítések. Márton, Felvilágosodás 1986. 220 s.
NYÁRY, A.: A heraldika vezérfonala. Budapest, MTA 1886. 291 s.
NYULÁSZINÉ STRAUB, E.: Öt évszázad címerei a Magyar országos levéltár címerlevelein. Budapest,
Vészmadár 1987. 303 s.
Okal, M.: Martin Rakovský. Test. Bratislava, SAV 1974.
Okal, M.: Bővítése nemzetség Rakovsky XVI. század. (Genealogiská tanulmány az első öt generáció.) -Ben:
Proceedings FF UK - Historica, 18, 1967, s. 77107.
Okal, M.: Az élet és a munka Martin Rakovský. Márton, MS 1979.
OROSZ, E.: Hevesés
volt KülsöSzolnok
egyesült vármegyék nemes családjai. Eger 1906. 347 s.
Ötvös, P.: Illésházy István az emigrációban. Levelek a ,, bujdozás,, idejéböl. Századok, 117, 1983, s. 609625.
PALKO, F.: Szervezése és a leltár családi archívum BuocCseper
Völgy. Diplomamunka. Bratislava,
FF UK 1960. 97 s.
PALLAS nagy lexikona XI.
PAŠTÉKA, J. a kol.: Lexikon katolikus papi adatai Szlovákia. Bratislava, Gerenda 2000. 775 s.
Pilnáček, J.: Staromoravští nemek. Bécs 1930.
Platthy, P.: Nagypalugyai és turóczdivéki Platthy nemzetség. Selyp 1939, 2 s., 1 tuberkulózis.
PLATTHYOVÁ, J.: Eredete és fejlődése a családi Platthyovcov. Diplomamunka. Bratislava, FF UK 1972. 78 s., Pril.
gen. tuberkulózis.
POLLA, B.: Archívum iszap. király. privilegizált szlovák város Ľupča. -Ben: Proceedings of Matica Slovenská, 18,
1940, s. 267269.
POLLA, B.: Megszűnt középkori falu Szepesi (Zalužany). Bratislava, SAV 1962. 194 s., 18 tuberkulózis. Pril.

Prokopp, Gy..: Palásthy Mihály és Gábor az egri Törökök börtönében. Levéltári szemle, 30, 1980, Nincs. 3, s.
481489.
REICHENAUERSTRASSE, C. - CSERGHEÖ, G. – BÁRCZAY, O.: Nemesség Erdély. Nürnberg 1898.
Rács, D. Az árvavármegyei levéltár czimerpecsétei. Turné, 30, 1912, s. 181184.
REZIK, J. - MATTHAEIDES, S.: Gymnaziológia, History tornaterem szlovák. Bratislava, SPN 1971. 614 s.
R. KISS, I.: Természetes ábrázolás az 1526. év elötti magyar czímerekben. Turné, 21, 1903, s. 4956.
Schematismus Almae dioecesis Scepusiensis éve profi Christo született MDCCCXCV, erecta alapú ab
Püspökök 119. SzepesVáralja
1895. 194 s.
SCHNEIDER, M.: Trencsén megye 17251732.
évi nemességvizsgálatai. Szombathely 1938.
A SIEBMACHERféle
magyar czímeresgyüjteményböl.
Turné, 6, 1888, s. 142143.
A SIEBMACHERféle
nagy czimergyüjtemény. Turné, 4, 1886, s. 143144.
Siebmacher, J. - CSERGHEÖ,G.: Címerek a nemesség a magyar, valamint az alárendelt államok St.
Stephans Krone. Nürnberg, Bauer és Raspe 18851892.
741 s., 504 tuberkulózis.
Siebmacher, J. - CSERGHEÖ, G.: Címerek a nemesség a magyar, valamint az alárendelt államok St.
Stephans Krone. Supplementband. Függelék. Nürnberg, Bauer és Raspe 1894. 140 s., 102 tuberkulózis.
Siebmacher, J. - Witting, J.B.: Az alsó-ausztriai nemesség birtokait II. Nürnberg 1918.
PLUM, M. - Boros, M. - Hrbek, R.: Története Felső Liptó. Liptovsky Mikulas, MsNV Liptovsky
Vár és a Néprajzi Múzeum Liptovsky 1969. 323 s.
SZLOVÁK enciklopédia IVI.
Bratislava, Búcsú 19771982.
SZLOVÁK Életrajzi Szótár IVI.
Márton, Matica slovenská 19861994.
Szánjon rá időt, A.: Liptó Gentry idején Mária Terézia Urbárska szabályozás. -Ben: Liptó IX, s. 151157.
DRY, M.: Én Dejiny LEVOČA. Kosice, A keleti. kiadók 1974. 4O1 s.
Szluha, M.: Liptó vármegye nemes családjai. Budapest, Zaklatás címertan 2000. 800 s.
ŠIKURA, J.: Topográfiai történelem Turca. Bratislava, A 1944. 162 s., 3 térkép Pril.
ŠIKURA, J.: Felülvizsgálata a dzsentri, a törökök. -Ben: Proceedings of Matica Slovenská, 20, 1942, Nincs. 12,
s. 315.
ŠTRPKA, M.: A pozsonyi ága a Palugyay. (Nagyker bor.) Diplomamunka. Bratislava, FF UK
1991. 71 s., 10 obr. Pril.
SULEK, M.: Emlékezetes. Svéd Néppárt. tárolt szlovák Matica, Az Archives of Irodalmi és Művészeti Martin.
TÓTH, S.: Sáros vármegye monographiája I. Budapest, Sáros vm. 1909. 489 s.
UHORSKAI, P. a kol.: Evangélikusok történetében a szlovák kultúra 1, 2. Liptovsky Mikulas, Tranoscius 1997.
Utca, F.: Település Liptó végén 16. század (1. rész). -Ben: Liptó, 7, 1982, s. 3990.
(2. rész). -Ben:
Liptó, 8, 1985, s. 133208.
(3. rész). -Ben: Liptó, 9, 1987, s. 61149.
Vantuch, A.: Martin Szentiványi - hozzájárulás az ő élete és munkássága. Történelmi magazin, 27, 1979, Nincs. 4, s. 533552.
VARJÚ, E.: Czimeres könyvek a Magyar nemzeti múzeum könyvtárában. Turné 1902, s. 1022.
VARJÚ, E.: A nagyszombati „ Szent Scapulare“ társulat albuma. Turné, 20, 1902, s. 125128.
Vitek, P.: History Partizánakej Ľupča. A falu Partizánska? 2002. 131 s.
Vitek, P.: Liptovská Štiavnica. Village Liptovská Štiavnica 1998. 128 s.
Vitek, P.: Lisková. Village Liskova 2002. 178 s.
Vitek, P.: Ludrová. Village Ludrová 2001.
Történelem és földrajz Dictionary önkormányzatok a szlovák IIII.
Bratislava, SAV 19771978.
VÖRÖS, K.: Zme vyvracajú.skáll Miklósudvari titkár élete és pályafutása. -Ben: Levéltári közlemények, 4145,
1974, s. 615632.
ŽILÁK, J.: Ján FrancisciRimavský. Genealogia rodu. Márton, SGHS 2000. 43 s.

fénykép: WIKIPÉDIA

Michal Hrčka

~ Michal egyik alapítója társaság (Restoration inc.) ez leginkább érintett helyreállítása és megőrzése a történelmi homlokzatok, belső és várak hagyományos anyagok és technikák. ~ Abban az évben, 2000 ő létrehozott egy internetes magazin a kulturális örökség www.obnova.sk, amely a legnagyobb internetes közeg ezen a területen most. ~ http://hrcka.eu/kontakt/

Lehet is, mint ...

1 Válasz

 1. Michal Hrčka - hárfa szerint:

  Régi nevek a falu(város):
  1773 Likauka, 1786 Likawka, 1808 Likavka cum Lubochna et Briésztocsna, 1863 Lykavka, 1873-1882 Likavka, 1888 Likava, 1892- Likavka

  Lakosság Likavka a 2005: 3012 lakosok

  Vezetéknév 2005 (Az első 100 Leggyakoribb vezetéknevek a falu(város)):
  hangjegy: az összes lent vezetéknevű vannak felsorolva Szlovák, angol és magyar helyesírás
  Apolenár Apolenar Apolenar Apolenárová Apolenarova Apolenarova Bakoš Bakos Bakos Bakošová Bakosova Bakosova Balážová Balazova Balazsova Bírošová Birosova Birosova Boroš Boros Boros Brtko Brtko Brtko Brtková Brtkova Brtkova Buková Bukova Bukova Bukový Bukovy Bukovy Burgár Burgar Burgar Burgárová Burgarova Burgarova Bystričan Bystrican Bysztricsan Bystričanová Bystricanova Bysztricsanova Drapáčová Drapacova Drapacsova Durdík Durdik Durdik Durdíková Durdikova Durdikova Fainová Fainova Fainova Fajta Fajta Fajta Fajtová Fajtova Fajtova Gejdoš Gejdos Gejdos Gejdošová Gejdosova Gejdosova Halam Halam Halam Halamová Halamova Halamova Haluška Haluska Haluska Halušková Haluskova Haluskova Hanousková Hanouskova Hanouszkova Hatala Hatala Hatala Hatalová Hatalova Hatalova Hlinka Hlinka Hlinka Hlinková Hlinkova Hlinkova Holdoš Holdos Holdos Holdošová Holdosova Holdosova Holota Holota Holota Holotová Holotova Holotova Hradská Hradska Hradszka Hradský Hradsky Hradszky Hrčka Hrcka Hrcska Hrčková Hrckova Hrcskova Jáger Jager Jager Jankovičová Jankovicova Jankovicsova Javorka Javorka Javorka Javorková Javorkova Javorkova Klačko Klacko Klacsko Klačková Klackova Klacskova Klopta Klopta Klopta Kloptová Kloptova Kloptova Kohút Kohut Kohut Kondra Kondra Kondra Konfál Konfal Konfal Konfálová Konfalova Konfalova Kozica Kozica Kozicza Královenská Kralovenska Kralovenszka Královenský Kralovensky Kralovenszky Kruták Krutak Krutak Krutáková Krutakova Krutakova Kucko Kucko Kuczko Kucková Kuckova Kuczkova Lauko Lauko Lauko Lauková Laukova Laukova Lejko Lejko Lejko Lúdik Ludik Ludik Lukáč Lukac Lukacs Maga Maga Maga Magová Magova Magova Marton Marton Marton Martonová Martonova Martonova Mišovie Misovie Misovie Mlynarčík Mlynarcik Mlynarcsik Mračko Mracko Mracsko Mračková Mrackova Mracskova Mušutová Musutova Musutova Nemček Nemcek Nemcsek Nemčeková Nemcekova Nemcsekova Pšeno Pseno Pseno Pšenová Psenova Psenova Rázga Razga Razga Rázgová Razgova Razgova Reháková Rehakova Rehakova Riša Risa Risa Roško Rosko Rosko Rošková Roskova Roskova Sališ Salis Szalis Sališová Salisova Szalisova Stehurová Stehurova Sztehurova Švajleninová Svajleninova Svajleninova Švalecová Svalecova Svaleczova Švento Svento Svento Šventová Sventova Sventova Sýkora Sykora Szykora Timko Timko Timko Trepáň Trepan Trepany Trepáňová Trepanova Trepanyova Turan Turan Turan Veselovská Veselovska Veszelovszka Vrabko Vrabko Vrabko Vrabková Vrabkova Vrabkova

Hagy egy Válaszol

Az e-mail cím nem jelenik meg. Kötelező kitölteni *